ΦΕΚ Β 4187_22_ΚΥΑ Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτο- βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την έναρξη του σχολι- κού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λει- τουργία τους.

ΦΕΚ Β 4187_22_ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ